Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Ripa Verzekeringen & Hypotheken
VOF, gevestigd te Oirsbeek aan de Akerweg 45 6438 BS, hierna te noemen: “Ripa
Verzekeringen”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Ripa
Verzekeringen en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft
bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Ripa Verzekeringen
werkzaam zijn.


De wederpartij van Ripa Verzekeringen is degene aan wie Ripa Verzekeringen enige offerte
heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit
kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna
worden aangeduid als de “opdrachtgever”.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ripa Verzekeringen gedane
aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Ripa Verzekeringen gesloten
overeenkomsten waarbij Ripa Verzekeringen zich verplicht tot het leveren van diensten of de
uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de
opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst
verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ripa Verzekeringen zonder voorbehoud en
schriftelijk zijn aanvaard.
*Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Ripa
Verzekeringen slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Ripa Verzekeringen en
de opdrachtgever zijn overeengekomen.
*Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de
betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding
onverkort behouden.
*Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en de tekst is bindend.

Artikel 2. Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
*Offertes en tarieven van Ripa Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is
aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar
of kredietverstrekker.
*Aan Ripa Verzekeringen verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot
inspanningsverplichtingen van Ripa Verzekeringen, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit
de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
*Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Ripa
Verzekeringen een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is
begonnen. Ripa Verzekeringen is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave
van redenen te weigeren.
*In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een
daartoe bestemd formulier op de website van Ripa Verzekeringen, aan Ripa Verzekeringen
heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen
ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Ripa Verzekeringen heeft ontvangen, dient
het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever
binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel
van (een medewerker van) Ripa Verzekeringen wenst te ontvangen, dient opdrachtgever
zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Ripa Verzekeringen heeft
bereikt.
*Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Ripa
Verzekeringen verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door
Ripa Verzekeringen gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht,
behoudens voor zover uit mededeling van Ripa Verzekeringen het tegendeel blijkt.

Artikel 3. Inschakeling derden
*Het is Ripa Verzekeringen toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte
opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden
gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
*Voor zover Ripa Verzekeringen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht
gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van
accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk
tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Ripa Verzekeringen is niet aansprakelijk voor (toerekenbare)
tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4. Honorarium en betaling
*Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van
Ripa Verzekeringen berekend wordt. Het honorarium kan begrepen zijn in aan de
opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen, er kan
een uurtarief of een eenmalige vergoeding worden overeengekomen(ook een combinatie is
mogelijk).
*Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan
de opdrachtgever doorberekend. Ripa Verzekeringen is gerechtigd overeengekomen tarieven
tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen
in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig
zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Ripa Verzekeringen beïnvloeden.
*Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de
factuurdatum op de door Ripa Verzekeringen voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat
het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan
hebben dat de door hem, na bemiddeling van Ripa Verzekeringen, afgesloten verzekeringen
en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
*Verrekening door de opdrachtgever van de door Ripa Verzekeringen gefactureerde premies
en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van
betaling door de opdrachtgever in verband met een tegenvordering, is slechts toegestaan voor
zover de tegenvordering door Ripa Verzekeringen uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is
erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
*Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd
worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande
bedrag aan Ripa Verzekeringen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in
welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal
zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt
vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
*Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
*Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Ripa
Verzekeringen aanleiding geeft, is Ripa Verzekeringen bevoegd om de levering van haar
diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn
betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5. Termijnen
*Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Ripa Verzekeringen opgegeven
termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als
fatale termijn.

Artikel 6. Medewerking door de opdrachtgever
*De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken
aan Ripa Verzekeringen die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar
verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht
noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte
afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Ripa Verzekeringen zijn gesteld, of
indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft
voldaan, is Ripa Verzekeringen bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst.
*De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle
door hem aan Ripa Verzekeringen verschafte informatie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Ripa Verzekeringen
*Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Ripa Verzekeringen,
alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Ripa Verzekeringen bij de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ripa Verzekeringen
wordt uitgekeerd, inclusief het door Ripa Verzekeringen te dragen eigen risico. Op verzoek
wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
verstrekt.
*In het geval dat bovenstaand bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ripa
Verzekeringen in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid,
contractueel en buitencontractueel, van Ripa Verzekeringen alsmede van haar bestuurders,
haar werknemers en de door Ripa Verzekeringen bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan
de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium,
dan wel de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
*De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de
opdrachtgever geen rechten ontlenen.
* Ripa Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of
derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever
verstrekte inlichtingen.
* Ripa Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit
fouten in door Ripa Verzekeringen gebruikte software of andere computerprogrammatuur,
tenzij deze schade door Ripa Verzekeringen kan worden verhaald op de leverancier van de
betreffende software of computerprogrammatuur.
* Ripa Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit
de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Ripa Verzekeringen verzonden (email)berichten
Ripa Verzekeringen niet hebben bereikt.
* Ripa Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit
de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door
hem, na bemiddeling van Ripa Verzekeringen, afgesloten verzekeringen of voorzieningen,
ondanks deugdelijke sommatie van Ripa Verzekeringen niet of niet tijdig heeft voldaan.
*Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Ripa Verzekeringen voor
schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar
ondergeschikten.
*De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Ripa
Verzekeringen indien Ripa Verzekeringen zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar
in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen.
Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke
betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te
worden nagekomen.

Artikel 8. Overmacht
* Ripa Verzekeringen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor
Ripa Verzekeringen redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Ripa
Verzekeringen ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande
omstandigheden.
*Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Ripa Verzekeringen geldt in
ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of
tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere
ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere
omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Ripa
Verzekeringen kan worden gevergd.

Artikel 9. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
*Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit
hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan
haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te
gelden.
*Door de opdrachtgever aan Ripa Verzekeringen verstrekte persoonsgegevens zullen door
Ripa Verzekeringen niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden
dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de
opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Ripa Verzekeringen op
grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om
de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
*Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige
mailinglist e.d. van Ripa Verzekeringen, zal Ripa Verzekeringen de betreffende gegevens op
eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
*Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Ripa Verzekeringen is het
Nederlandse recht van toepassing.
*Ripa Verzekeringen is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening
(KIFID). Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor
bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Ripa Verzekeringen conformeert zich op
voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend
advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 15.000,= (zegge
en schrijven vijftienduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd
geldelijk belang te boven gaat, heeft Ripa Verzekeringen de mogelijkheid om niet mee te
werken aan een bindend advies.
*In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop
de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter,
is de rechtbank te Maastricht bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11. Verval van recht
*Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde
dan ook jegens Ripa Verzekeringen in verband met door Ripa Verzekeringen verrichte
werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

Artikel 12. Abonnementsvoorwaarden
*Abonnementskosten worden inclusief belasting in rekening gebracht. Om te bepalen welk
bedrag op een later tijdstip verrekend mag worden met te betalen nota's, zal het betaalde
maandbedrag worden verlaagd met 21%(het bedrag dat derhalve maandelijks wordt
gereserveerd bedraagt €12,81 bij een TOP-Abonnement).
* De duur van een abonnement is standaard een jaar en kan daarna maandelijks worden
opgezegd, behalve wanneer er sprake is van een betaalregeling. Dan is de duur van de
betaalregeling ook de minimale duur van het abonnement.
* Indien de maandelijkse betaalverplichting niet wordt nagekomen, is Ripa Verzekeringen
gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een derde partij. Alle bijkomende kosten die
hiervoor worden gemaakt, genomen in de ruimste zin, komen voor rekening van de
abonnementscontractant.
* Het tarief voor het basis-abonnement is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse
tijdsbesteding door Ripa Verzekeringen van 4 kantooruren. Mocht er sprake zijn van een
overschrijding van meer dan 100%(het dubbele) is Ripa Verzekeringen gerechtigd de meeruren
in rekening te brengen. Dit wordt te allen tijde van te voren gecommuniceerd.
* Het tarief voor het TOP-abonnement is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse
tijdsbesteding door Ripa Verzekeringen van 2 kantooruren. Mocht er sprake zijn van een
overschrijding van meer dan 100%(het dubbele) is Ripa Verzekeringen gerechtigd de meeruren
in rekening te brengen. Dit wordt te allen tijde van te voren gecommuniceerd.
* Bij achterstand van betaling van de abonnementsgelden vervalt de verplichting voor Ripa
Verzekeringen om de overeengekomen werkzaamheden genoemd in het abonnement verder
uit te voeren/na te komen.
* Zodra het abonnement wordt beeindigd, dit kan door opzegging als ook door royement als
gevolg van niet betalen abonnementsgelden, zal het verzekeringspakket per direct worden
omgezet naar de variant op provisie-basis.
* Bij een achterstand van betaling van de abonnementsgelden van meer dan twee maanden zal
royement van het abonnement plaats vinden als gevolg van wanbetaling. De verplichting om
de abonnementsgelden + bijkomende kosten te betalen zal niet komen te vervallen.
* Reactie op e-mail zal binnen het basis-abonnement plaats vinden binnen 48 uur. De gestelde
termijn is gerelateerd aan kantooruren, wil zeggen: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30

Artikel 13. Privacy Statement
Ripa Verzekeringen respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen.
Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
*Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
-Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
-Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
-Het communiceren met onze relaties
-Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of
identiteitsfraude)
-Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
Het gebruik van de website www.ripa-verzekeringen.nl:
*Ripa Verzekeringen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te
voorkomen. Alle personen die namens Ripa Verzekeringen van uw persoonsgegevens kennis
kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.
*Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen,
financieringen, pensioenen, etc. Wanneer u klant bij ons wordt, wordt uw e-mailadres
automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kunt u zich op onze nieuwsbrief
abonneren zonder dat u klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee
u zich kunt afmelden.
*Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
*Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het
uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten.
Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor
het afsluiten van het financiële product.
*Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant
zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt
claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u
langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met u op te nemen.
*Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders
van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op
deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van
deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor
aansprakelijk.
*Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.
*Wat zijn uw rechten?
-U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet
van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze
hieronder samen.
-U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
-Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie
hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat
wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij
voor u werken correct zijn.
-Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben
geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard
voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele
gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw
gegevens verzetten.
-Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens
gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij
bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons
dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
-Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde.
Bijvoorbeeld uw accountant, notaris, advocaat of bank.
-Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw
verzekeraar, accountant, notaris, bank of andere financieel adviseurs dan informeren
wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.
*Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer
u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
*Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct
als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zogenaamde functionele en analytische cookies.
Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van
onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is
dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een
specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet
gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
-de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
-het tijdstip en de duur van uw bezoek;
-foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Artikel 14. Annuleren/intrekken opdracht ADVIES en BEMIDDELING
Ripa Verzekeringen zal, indien een opdracht tot advies en bemiddeling reeds voor akkoord is
ondertekend, ook na annuleren/intrekken van de opdracht het overeengekomen bedrag/tarief
in rekening brengen.

Download onze Algemene voorwaarden als PDF